Akt prawny 1919

Stojące w terenach Unii Europejskiej znaczne dysproporcje w aktach prawnych stosujących się do bezpieczeństwa zwłaszcza w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że zdecydowano je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego ponadto w charakterze stref, które są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Firma tego listu prawnego wywodzi się z języka francuskiego co dosłownie brzmi Atmosphere Explosible. Głównym zadaniem tej zasady było jak najistotniejsze ograniczenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w przestrzeniach zagrożonych. W związku z obecnym mówiony dokument szeroko zabiera się także do organizmów ochronnych kiedy i narzędzi, które przydatne są w strefach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj także o urządzeniach elektrycznych. Razem z przepisami prawnymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może wychodzić z przechowywania, produkowania i i użytkowania substancji, jakie w efekcie wymieszania z powietrzem bądź oraz z kolejną substancją mogą dać rzekomy wybuch. W aspekcie tych substancji wymienić można przede wszystkim ciecze łatwopalne a oraz ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne treści to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Chociaż nie sposób opisać wszystkiego co dostaje się w przedmiotowym dokumencie. Stąd te studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż reguluje on całe warunki i wymagania w kierunku organizmów i narzędzi wprowadzanych w dziedzinach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą znajdywać się w drugich dokumentach. Należy tylko pamiętać, że nowe dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden rozwiązanie nie mogą być sprzeczne z dyrektywą ATEX. Należy też pamiętać, że jakieś urządzenia brane w okolicach zagrożonych pragną istnieć dobrze znakowane znakiem CE, co oznacza, że narzędzie toż potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności realizowaną przez jednostkę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (skoro tak nazywana jest Informacja ATEX) w sukcesu niezgodności urządzeń w powierzchniach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może rozpocząć kroki do unieważnienia takich urządzeń.